Giełdowy obrót energią, paliwami i emisjami

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawową wiedzą na temat giełd organizujących obrót spotowy i terminowy energią elektryczną i gazem ziemnym. Przedstawione zostaną zagadnienia obrotu certyfikatami oraz gwarancjami pochodzenia, a także omówienie sposobów zawierania i rozliczania transakcji giełdowych.

Program zajęć

  • Rynki spotowe energii elektrycznej i gazu w Polsce.
  • Rodzaje rynków terminowych energii elektrycznej i gazu w Polsce.
  • Rodzaje instrumentów znajdujących się w obrocie.
  • Przedsiębiorstwa energetyczne jako uczestnicy obrotu giełdowego.
  • Pozostali uczestnicy obrotu giełdowego, w tym operatorzy systemu przesyłowego, i ich rola.
  • Rola „obliga” giełdowego.
  • Zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych.
  • Przestępstwa giełdowe, organy nadzoru i ich rola.
  • Integracja giełd spotowych.
  • Giełdowy obrót „kolorowymi” certyfikatami oraz gwarancjami pochodzenia.