GIS – Systemy Informacji Przestrzennej

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z elementami systemu informacji geograficznej, źródłami informacji przestrzennej, typami zbiorów danych w systemach GIS i sposobami transformowania danych.

Program zajęć

  • Modele danych przestrzennych (wektorowe, rastrowe).
  • Rodzaje baz danych źródłowych i ich atrybuty.
  • Posługiwanie się różnymi układami współrzędnych.
  • Funkcje analizy przestrzennej.
  • Zastosowanie GIS w ciepłownictwie i gazownictwie.
  • Zasady tworzenia map numerycznych.
  • Przetwarzanie danych cyfrowych.
  • Wykonywanie pomiarów i obliczeń na mapach cyfrowych.
  • Agregacja i interpolacja danych.
  • Sposoby wizualizacji wyników.