Małgorzata Kwestarz

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 204

Email: malgorzata.kwestarz (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 75 06
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • 1993 – mgr inż. – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalność: ciepłownictwo i ogrzewnictwo;
 • 2011 – doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • 2000 – Audytor Energetyczny nr 0118 – Krajowa Agencja Poszanowania Energii;
 • 2002 – Dyplom ukończenia studiów podyplomowych “Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • 2002 – CEM – Certified Energy Menager, Amerykańskie Stowarzyszanie Inżynierów Energetyków, oddział Warszawa, Polska;
 • 2004 – Świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie grupy 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, ODK SIMP Warszawa – Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna;
 • 2005 – Świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie grupy 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, ODK SIMP Warszawa – Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna;
 • 2005 – Świadectwo ukończenia kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, Eurofinance trading sp. z o.o. we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa;
 • 2009 – Studia podyplomowe “Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska – dyplom czerwiec 2009r.

Wykształcenie uzupełniające, kursy i szkolenia:

 • “Techniczne i ekonomiczne aspekty projektów dotyczących racjonalnego wykorzystania energii w krajach byłego bloku wschodniego”. Organizator: Rhonalpenergie – Environment, CE Energy Centre Warsaw, październik 1995 r.
 • “Audyting energetyczny obiektów budownictwa komunalnego”. Organizator: KAPE, grudzień 1995r.
 • “Nowoczesna księgowość i rachunkowość zarządcza”. Organizator: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów wrzesień 1995r.- czerwiec 1996r.
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko. Organizator: Centrum Edukacji Zarządzania Ochroną Środowiska, listopad 1997r.
 • “Prawne aspekty ochrony środowiska- zmiany ustawy i przepisów wykonawczych” – Organizator: Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Serock, maj 1998r.
 • “Konsorcja i klastery exportowe” – Organizator: ACE Serrano, Hiszpania, w ramach projektu Phare, Warszawa, sierpień 2003 r.
 • “Przygotowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” – Organizator: Business Capital Group Polska, Warszawa Mądralin, kwiecień 2004 r.
 • “Fundusz Wyszehradzki” – Organizator: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Warszawa, wrzesień 2008r.
 • Invitation global CDM/JI workshop series: Warsaw – Organoizator: Norton Rose, Warszawa 19.09.2008 r.
 • “Świadectwa energetyczne” – organizowane przez infor-Media Poland i Burea Veritas Polska przy udziale Danish Energy Authority, Warszawa, wrzesień 2008 r.
 • “Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania CTT najlepszą szkołą innowacji, zarządzania badaniami rozwojowymi i komercjalizacji ich rezultatów: innowacje, instytucje otoczenia biznesu i zarządzanie technologią”– Organizator Politechnika Warszawska, CTT PW, Stowarzyszenie Innowacja Polska Wschodnia , Centrum Transferu Technologii i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa kwiecień -maj 2009r.
 • “Akademia aniołów biznesu” – seria warsztatów organizowanych przez GILDIA aniołów Biznesu przy wsparciu PARP i ŁARR – 2010-2011r.
 • “Emisja głosu” – kurs organizowany przez Politechnikę Warszawską i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Warszawa 2011r.
 • “Negocjacje dla profesjonalistów” – warsztaty organizowane przez INFOR w ramach projektu “Aktywni na rynku pracy” współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Warszawa 2011r.
 • “English for Academic Purposes at B2 level” – kurs zgodny z poziomem B2 określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego rady Europy – Politechnika Warszawska, Warszawa 2010-2011r.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1993 – 2001 – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Asystent;
 • 2001 – obecnie – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Starszy Specjalista Naukowo – Techniczny;
 • 1997 – obecnie Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Politechnika Warszawska, Ekspert;
 • 2001 – 2004 – Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Koordynator projektu GEF – Global Environment Facility, w projekcie GEF-05-28665-POL w ramach komponentu “Poprawa sprawności energetycznej w nowych budynkach mieszkalnych”;
 • 2003 – obecnie – Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych;
 • 2005 – 2011 – Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Karczewie, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
 • 2005 – 2008 – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Członek Rady Wydziału;
 • 2007 – 2008 -IPPT PAN, INE PAN, Pentor Research International, Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu Foresight Polska 2020;
 • 2008 – obecnie – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Sekretarz studiów podyplomowych “Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków”;
 • 2009 – obecnie – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Sekretarz studiów podyplomowych “Nowoczesne systemy ciepłownicze”;
 • 2010 – obecnie – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, DAI, Członek zespołu realizującego projekt PolSEFF (Poland Sustainable Energy Finanace Facility for SME).

Członek organizacji zawodowych:

 • od 1998 r. “MASHAV” – Israel Organization of Engineers and Scientists,
 • od 2000 r. ZAE – Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (drugą kadencję Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej),
 • od 2000 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Energetyków,
 • od 2004 r. PZITS oddział Warszawa Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ,
 • od 2005 r. SAPE Polska – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” – Członek Założyciel.

Współpraca międzynarodowa:

 • “Zarządzanie i oszczędności energii w przedsiębiorstwach dystrybucji ciepła i energetyki cieplnej”. Organizator: Berenschot EuroManagemnent – Holandia i KAPE, maj 1996r.
 • “Management of Energy Utilization and Conservation” Organizator: Technion – Izrael, luty 1998r.
 • “Economic and Financial Evaluation of Renewable Energy Projects”– Organizator: USAID Global Bureau Environment Center Office of Energy, Environment and Technology, Washington D.C., USA, październik 1999r.
 • ” Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu lokalnym (gminy) w ramach The Environment Related Energy Sector Programme” finansowanego przez Ministerstwo Środowiska i Energii Królestwa Danii od 1999 do 2001 członek zespołu realizujący projekt.
 • Projekt w Programie 6 Ramowym UE :“Dissemination strategy on electricity balancing for large scale integration of renewable energy.” DESIRE. Aalborg University- Denmark, Energi-og Miljodata (EMD)- Denmark, PlanEnergi – Denmark, University of Birmingham – United Kingdom, ISET (Institut fur Solare Energieversorgungstechnik e.V )- Germany, Universitaet Gesamthochschule Kassel – Germany, EMD Deutschland, Kassel – Germany, LABEiN Technological Centre in Bilbao – Spain, Warsaw University of Technology – Poland, Tallinn Technical University -Estonia. Praca naukowo-badawcza wykonana w Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska. Politechnika Warszawska 2005 -2007r – członek zespołu realizujący projekt.
 • Projekt Badawczy “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju -STEP” realizowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska, czas trwania projektu: 2006-2011r, lider zadań “Obciążenia środowiska zewnętrznego” i “Wizualizacja danych” w ramach Projektu Badawczego “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju -STEP” realizowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska, czas trwania projektu: 2006-2011r. Projekt jest realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • “District Heating and Cooling Country by Country -2005 survey”. Euroheat & Power, Brussels 2005r. – współautor raportu o Polsce.
 • “District Heating and Cooling Country by Country -2007 survey”. Euroheat & Power, Brussels 2007r.- współautor raportu o Polsce.
 • “Stanowisko Izby Ciepłowniczej dotyczące oceny proponowanych zmian w Dyrektywie IPPC”, Bruksela, 2008 r.
 • “District Heating and Cooling Country by Country -2009 survey”, Euroheat & Power, Brussels 2010r. – współautor raportu o Polsce.

Specjalizacja:

    Moja praca naukowa koncentruje się na zagadnieniach, które można przypisać do wspólnego mianownika: energetyka komunalna. Pisząc dyplom magisterski specjalizowałam się w węglowych źródłach ciepła i metodach ich modernizacji. Współpraca z zespołem adiunktów z Wydziału Inżynierii Środowiska zaowocowała zgłoszeniem patentu oraz zastrzeżeniem wzoru użytkowego. W kolejnych latach w obszarze moich zainteresowań zawodowych pojawiły się źródła energii odnawialnej. Praktyczne metody ich zastosowań poznawałam podczas stażu na Politechnice w Hajfie w Izraelu. Połączenie teorii z praktyką było zawsze ważnym elementem mojego rozwoju naukowego. Stąd wzięło się zaangażowanie w projekty i ekspertyzy na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych, zakładów przemysłowych, oraz te zlecane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Urząd Regulacji Energetyki i Najwyższą Izbę Kontroli.
    Na okres moich pierwszych lat pracy przypadł moment aplikacji i wejścia Polski do Unii Europejskiej. Stworzyło to nowe obszary zainteresowań związanych z możliwościami finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w oparciu o fundusze unijne. Pierwsze doświadczenia praktyczne to współpraca w ramach projektu GEF (Global Environment Facility). GEF powstał w 1991 roku jako mechanizm finansowy zarządzany przez 3 agendy ONZ: Bank Światowy, UNEP oraz UNDP. Zasoby Funduszu, pochodzące z najbogatszych krajów świata przeznaczone były i są nadal dla krajów, które samodzielnie nie są w stanie podołać globalnym wyzwaniom. Do krajów będącymi beneficjentami GEF należą także kraje przechodzące od początku lat dziewięćdziesiątych transformacje polityczno-gospodarcze, w tym także Polska.
    Miałam przyjemność być słuchaczem szkolenia na prawach studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnej księgowości i rachunkowości zarządczej. Od 2000 roku w kilku projektach współpracowałam z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszem.
Poza obszarem obejmującym wytwarzanie ciepła jestem specjalistą w zakresie jego użytkowania. Od 2000 roku jestem audytorem energetycznym a także od 2002 certyfikowanym zarządcą energetycznym (CEM). Tytuł praktycznie w Polsce nieznany, ale w Unii Europejskiej jest to tytuł specjalisty w zakresie zarządzania i gospodarowania energią.
W celu uzupełnienia wykształcenia skończyłam studia podyplomowe o specjalności “Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe” na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej.
Podsumowując, zajmuję się zarządzaniem energią od postaci pierwotnej, czyli paliwa, do etapu energii użytkowej. W praktyce oznacza to szerokie spektrum zainteresowań i towarzyszące mu wykonywanie prac studialnych i analiz: od planowania energetycznego na szczeblu gmin, poprzez prace w zakresie podnoszenia sprawności w źródłach ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego, alternatywnych źródeł energii, efektywne wykorzystanie sieci ciepłowniczej po racjonalne i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie energii w budynkach lub zakładach przemysłowych (tzw. audyty). Doradzam zarówno w zakresie szeroko pojętej inżynierii jak i możliwości finansowania inwestycji wspartych o środki pochodzące w programów UE lub inwestorów zastępczych. Nowym bardzo interesującym obszarem łączącym świat techniki i finansów jest handel emisjami. Ponadto wykonuję prace badawcze w celu określenia bilansu cieplnego jednostek kotłowych, pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary szczelności sieci i badanie jakości wody sieciowej.
    W najbliższym czasie moja praca naukowa będzie się koncentrowała na współpracy sieci ciepłowniczych z zasobnikami ciepła, czyli akumulatorami. Mam już doświadczenia w zakresie doboru wielkości i wstępnych prac planistycznych nad tym elementem systemu ciepłowniczego. Mam zamiar rozwinąć to zagadnienie i zachęć przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do uzupełnienia systemów o te urządzenia.
    Poza pracą naukową mam przyjemność aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej. Od momentu rozpoczęcia pracy byłam asystentem Profesora Stanisława Mańkowskiego, co przełożyło się na wzbogacenie palety doświadczeń zawodowych w elementy zarządzania instytucją budżetową, jaką jest Politechnika Warszawska. Miałam zaszczyt współpracować z Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Jego Magnificencją Rektorem. Ponadto byłam członkiem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i aktywnie brałam udział w pracach wielu komisji w tym Komisji Oceny Ryzyka Zawodowego. Obecnie jestem sekretarzem studiów podyplomowych “Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” a także beneficjentem w programie “Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania CTT najlepszą szkołą innowacji, zarządzania badaniami rozwojowymi i komercjalizacji ich rezultatów: innowacje, instytucje otoczenia biznesu i zarządzanie technologią” w ramach programu UE Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

Główne kwalifikacje:

 • Analizy techniczno – ekonomiczne projektów modernizacyjnych w dziedzinie racjonalnego użytkowania i produkowania ciepła;
 • Konstrukcje kotłów węglowych, gazowych, wymienników dla ciepłownictwa,
 • Emisja produktów spalania paliw energetycznych do powietrza atmosferycznego i ich obrót handlowy;
 • Auditing energetyczny obiektów budownictwa komunalnego i przemysłowego;
 • Wykonywanie charakterystyk energetycznych budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową;
 • Planowanie energetyczne na szczeblu gmin;
 • Produkcja ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych;
 • Stosowanie odnawialnych źródeł energii;

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6835-9595

Publons: https://publons.com/researcher/1761196/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55520418500

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=c4OTJegAAAAJ

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT56241