Metody numeryczne

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych metod numerycznych niezbędnych do modelowania procesów cieplno-przepływowych w sieciach płynowych, w tym metod algebry liniowej oraz metod całkowania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Umiejętność ich zastosowania w modelowaniu wybranych zagadnień inżynierskich przy wykorzystaniu komercyjnego pakietu numerycznego (Matlab).

Program zajęć

 • Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego.
 • Numeryczne metody rozwiązywania równań nieliniowych oraz układów równań nieliniowych.
 • Przegląd metod rozwiązania układów liniowych równań algebraicznych.
 • Rzadkie macierze i sposoby ich zapisu.
 • Numeryczne metody aproksymacji i interpolacji.
 • Metody dyskretyzacji obszaru geometrycznego.
 • Numeryczne metody całkowania i różniczkowania.
 • Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.
 • Metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.
 • Metody różnic skończonych i metody objętości skończonych.
 • Analiza dokładności modelu numerycznego – zgodność, stabilność, zbieżność, ocena dokładności na siatkach o różnych gęstościach.