Metody prognozowania

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania zapotrzebowania na media energetyczne.

Program zajęć

 • Pojęcia wstępne: czym jest prognozowanie, szereg czasowy, kilka prostych metod prognozowania. proste przekształcenia matematyczne stabilizacji wariancji, metody oceny jakości modeli prognozowania.
 • Składniki szeregu czasowego.
 • Dekompozycja szeregu czasowego.
 • Metoda średniej ruchomej (ważonej).
 • Dekompozycja klasyczna.
 • Wygładzanie metody szeregów czasowych.
 • Prosty model wygładzania wykładniczego Browna.
 • Model liniowy Holta.
 • Metoda Holta-Wintersa (metoda addytywna i multiplikatywna).
 • Modelowanie stochastyczne: Metoda Boxa-Jenkinsa, ARMA/ARIMA.
 • Sprawdzanie stacjonarności i różnicowanie.
 • Test Dickeya-Fullera, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.
 • Operator przesunięcia.
 • Parametr redundancji, przyczynowości i odwracalności. 
 • Oszacowanie i struktura modelu p i q.
 • Estymatory największej wiarygodności (MLE).
 • Kryterium Akaike’a, Schwarza oraz Hannana – Quinn.
 • Procedura modelowania.
 • Filtr Kalmana do szacowania i prognozowania.
 • Specjalizowane narzędzia do analiz statystycznych (Matlab – Statistical Toolbox, R).